ЗАВОЕВАНИЕ БОЛГАРИИ

БИБЛИОГРАФИЯ

АЛ Софиjска илустрована Александрида. - Београд: Нар. б-ка Србиie, Нар. б-ка "Кирил и Методий", 1987.

АНГ Ангелов Д. Византия - политическа история. - Стара Загора: Идея, 1994.

АНГ1 Ангелов Д. Богомилството. - София: Булвест - 2000, 1993.

АНТ Антонова В. Шуменската крепост. - Плиска, Мадара, Преслав, No. 2, 1978.

АПО Аполлодор. Мифологическая библиотека. - Л.; Наука, 1972.

АРТ История артиллерии. - СПб: Полигон, 1994.

АС Йосиф Симоний Асемани. Календари на Вселенската църква. За светите славянски апостоли "Кирил и Методий". - София: Наука и изкуство, 1987.

БВИ Ангелов Д. С., Чолпанов Б. С. Българска военна история през Средновековието (X-XV век). - София: Изд-во на БАН, 1994.

БЕЙ Бейков М. Хронологичните системи и някои математически познания на българите през VII-XIV век. Обучението по математика, 1981, No. 1, с. 10-16.

БИК Бикерман Э. Хронология древнего мира. - М.: Наука, 1975.

БЛЕР Блер Ж. Хронологические таблицы. Том I - II. - Москва, 1808-1809.

БОГ Богданов И. Българската книга през вековете. - София; Народна Просвета, 1978.

БОЖ Божилов И. Фамилията на Асеневци. - София: Изд-во на БАН, 1994.

БОЖ1 Божилов И. Цар Симеон Велики (893-927): Златният век на Средновековна България. - София: Изд-во на Отечествения фронт, 1983.

БОЖ2 Божилов И. Седем етюда по Средновековна история. - София: Анубис, 1995.

БОХ Божков Х. Символите на кръста. - София: Звезди, 1997.

БРИ Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. - М.: Наука, 1984.

БЪЛ Българската история в трудовете на европейските учени. - София: Изд-во на БАН, 1970.

ВАС Божилов И., Билярски И., Димитров Х. и Илиев И. Византийските василевси. - София: Абагар, 1997.

ВИЗ Византийские легенды. - Л.: Наука, 1972.

ВЛА Матфей Властарь. Собрание святоотеческих правил. - Балахна: Издание П. Очинникова, 1908.

ВЪЛ Вълчев Й. Календар и хронология. - София: Летописи, 1994.

ГЕР Иоганн Гердер. Идеи к истории философии человечества. - М.: Наука, 1977.

ГИБИ5 Гръцки извори за българската история. Том V. - София: Изд-во на БАН, 1964.

ГИБИ6 Гръцки извори за българската история. Том VI. - София: Изд-во на БАН, 1965.

ГИБИ7 Гръцки извори за българската история. Том VII. - София: Изд-во на БАН, 1968.

ГИБИ8 Гръцки извори за българската история. Том VIII. - София: Изд-во на БАН, 1972.

ГИБИ9 Гръцки извори за българската история. Том IX. - София: Изд-во на БАН, 1974.

ГИБИ10 Гръцки извори за българската история. Том X. - София: Изд-во на БАН, 1980.

ГИБИ11 Гръцки извори за българската история. Том XI. - София: Изд-во на БАН, 1983.

ГРА Граматика на старобългарския език. - София: Изд-во на БАН, 1993.

ГРЕ Грегоровиус Ф. История города Афин в средние века. - СПб, 1900.

ГУМ Гумилев Л. Хунны в Китае. - М.: Наука, 1974.

ГУМ1 Гумилев Л. Поиски вымышленного царства (легенда о "государстве презвитера Иоанна"). - М.: Танаис, 1994.

ГЮЗ Гюзелев В. Очерци върху историята на Българския североизток и Черноморието (края на XII - началото на XVвек). - София: Борина, 1995.

ДАН Данте Алигьери. Божественная Комедия. - М.: Наука, 1968.

ДАР Караджова Д. Котленския книжовен център през XVIII век. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1994.

ДИА Лев Диакон. История. - М.: Наука, 1988.

ДОБ1 Добрев П. Необясненото и необикновеното в ранната българска история. - София: Изд-во "В. Недков", 1993.

ДОБ2 Добрев П. Езикът на Аспаруховите и Куберови българи. - София: Огледало, 1995.

ДОБ3 Добрев П. История на българската държавност. - София: ИКК "Славика - РМ", 1995.

ДОЙ Дойель Л. Завещанное временем. - М.: Наука, 1980.

ДОК Документи и материали за историята на българския народ. - София: Изд-во на БАН, 1969.

ДОН Дончева - Петкова Л. Митологични изображения от българското средновековие. - София: Агато, 1996.

ДРА Драганов М. Кога всъщност е създадена българската държава? - София: ИКК "Славика - РМ", 1994.

ДЮК Шарл Дюканж. Византийска история. - София: Аргес, 1992.

ЕВС Евсевий Памфил. Церковная история. - СПб.: 1848.

ЗЛА2 Златарски В. Н. История на българската държава през средните векове. Том II. България под византийско владичество (1018-1187). - София: Акад. изд-во "Марин Дринов", 1994.

ИБ3 История на България. Том 3. - София: Изд-во на БАН, 1983.

ИВА1 Иванов Й. Български старини из Македония. - София: 1970.

ИВА2 Иванов Й. Северна Македония. - София: 1906.

ИДГ Источниковедение Древней Греции. - М.: Изд-во МГУ, 1982.

ИДР Кендерова С., Бешевлиев Б. Балканският полуостров изобразен в картите на ал-Идриси. Част I. - София: Нар. б-ка "Кирил и Методий", 1990.

ИЗВ Подбрани извори за историята на българските земи в древността. - София: СУ "Св. Климент Охридски", 1993.

ИЛЧ Илчев С. Речник на личните и фамилни имена на българите. - София: Изд-во на БАН, 1969.

ИРЕ1 Иречек К. И. История болгар. - Одесса: Тип. Л. Нитче, 1878.

ИСТ Исторически съчинения. - София: Български писател, 1983.

КАР Карамзин Н. М. История Государства Российского. Том 1. - М.: Книга, 1988.

КЛА Блазиус Клайнер. История на България. - София: Изд-во на БАН, 1977.

КЛИ Климишин И. Календарь и хронология. - М.: Наука, 1985.

КЛН Клейн Л. Археология спорит с физикой. Природа, 1966, 2-3, 51-61 и 94-107.

КОЛ Коллингвуд Р. Идея истории. Автобиография. - М.: Наука, 1980.

КОХ Кох Р. Книга на знаците. - София: Faber, 1994.

КУЗ Кузнецов В. Ньютон. - Москва: 1982.

ЛИБИ1 Латински извори за българската история. Том I. - София: Изд-во на БАН, 1958.

ЛИБИ2 Латински извори за българската история. Том II. - София: Изд-во на БАН, 1960.

ЛИБИ3 Латински извори за българската история. Том III. - София: Изд-во на БАН, 1965.

ЛИБИ4 Латински извори за българската история. Том IV. - София: Изд-во на БАН, 1981.

ЛИВ Тит Ливий. История Рима от основания города. Том I - III. - Москва: Наука, 1989.

МАВ Мавро Орбини. Царството на славяните. - София: Наука и изкуство, 1983.

МАН Хрониката на Константин Манаси. - София: Унив. изд-во "Св. Климент Охридски", 1992.

МАТ Матанов Х. Княжеството на Драгаши. - София: ГАЛ-ИКО, 1997.

МЕЧ Мечев К. Слушай, роде болгарски! Македония, 1995, 10, с. 8-11.

МОР Морозов Н. Христос. В 7 т. - М.-Л.: ГИЗ, 1924-1932.

МУН Рамон Мунтанер. Хроника. - София: Наука и изкуство, 1994.

МУТ Мутафчиев П., Мутафчиева В. История на българския народ. - София: Акад. изд-во "Марин Дринов", 1995.

НАЧ Начев В. Български надписи. - София: Изд. къща "Хр. Ботев", 1994.

ПАИ Паисий Хилендарски. Славянобългарска история. - София: Български писател, 1972.

ПЕР Хинес Перес де Ита. Повесть о Сегри и Абенсеррахах. - М.: Наука, 1981.

ПОП Попов А. И. Царевград Търнов. Средновековни надписи, монограми, букви и знаци от Търновската "Велика лавра". Том 4. - София: Изд-во на БАН, 1984.

ПЛУ Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Том I - III. Изд-во Акад. наук СССР. 1961 - 1964.

РАИЧ Йован Раич. История на всички славянски народи и най-паче на болгари, хорвати и серби. - София: Наука и изкуство, 1993.

РЪК Българска ръкописна книга. Каталог. - София: Нар. б-ка "Св. Св. Кирил и Методий", 1996.

САК Сакъзов Я. Българите в своята история. - София: Хераклит, 1993.

СИД Сидоров М. Блъгариянството. - София: Български писател, 1997

СТА Станишев Н. Кратка история на българите. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1942.

ТАЦ Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. - Ленинград: Наука, 1969.

ТЕКСТ Текстове и документи по история на България. - София: Булвест 2000, 1993.

ТОТ Тот И. Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI - начала XII вв. - София: Изд-во БАН, 1985.

ТЪП Тъпкова-Заимова В., Милтенова А. Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България.

ФЕО Феокрит, Мосх, Бион. Идиллии. Эпиграммы. - М.: Изд-во АН СССР, 1958.

ФИЛ Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. - М.: Наука, 1985.

ФОМ1 Фоменко А. Т. Новые экспериментально-статистические методики датирования древних событий и приложения к глобальной хронологии древнего и средневекового мира. Препринт Гос. Ком. Телев. Радиовещ. 3672, No. Б07201 (от 9/XI-81), М.: 1981, 100 с.

ФОМ2 Фоменко А. Т. Методы статистического анализа нарративных текстов и приложения к хронологии (распознавание и датировка зависимых текстов, статистическая древняя хронология, статистика древних хронологических наблюдений). - М.: Изд-во МГУ, 1990.

ФОМ3 Фоменко А. Т. Глобальная хронология. Исследование по истории древнего мира и средних веков. Математические методы анализа источников. - М.: Изд-во механико-математич. ф-та МГУ, 1993.

ФОМ4 Фоменко А. Т. Критика традиционной хронологии античности и средневековья. Какой сейчас век? (Реферат). - М.: Изд-во механико-математич. ф-та МГУ, 1993.

ФОМ5 Калашников В. В., Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Датировка звездного каталога "Альмагеста". Статистический и геометрический анализ. - М.: Изд-во "Факториал", 1995.

ФОМ6 Фоменко А. Т. Новая хронология Греции. Античность в Средневековье. том 1. - М.: Издат. отдел УНЦ ДО МГУ, 1996.

ФОМ7 Фоменко А. Т. Новая хронология Греции. Античность в Средневековье. том 2. - М.: Издат. отдел УНЦ ДО МГУ, 1996.

ФОМ8 Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима. Факты, статистика, гипотезы. том 1. - М.: Издат. отдел УНЦ ДО МГУ, 1996.

ФОМ9 Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима. Факты, статистика, гипотезы. том 2. - М.: Издат. отдел УНЦ ДО МГУ, 1996.

ФОМ10 Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности. - М.: Изд-во "Факториал", 1996.

ФОМ11 Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Новая хронология Руси. - М.: Изд-во "Факториал", 1997.

ФРА Григорий Турский. История франков. - М.: Наука, 1987.

ФУК Фукидид. История. - Л.: Наука, 1981.

ХОЖ Хождение за три моря Афанасия Никитина. - М.: Сов. Россия, 1980.

ЦЕЙ Цейтлин Р. М. Лексика древнеболгарских рукописей X - XI вв. - София: Изд-во БАН, 1986.

ATL Atlas of ancient and classical geography. - London: J. M. Dent and Co, 1908.

BRO Brown M. Illuminated manuscripts. - London: The British Library, 1994.

DIZ Dizionario di abbreviature latine ed italiane. - Milano: U. Hoepli, 1990.

FOM Fomenko A., Kalashnikov V., Nosovsky G. Geometrical and statistical methods of analysis of star configurations. Dating of star configurations. CRC Press, USA, 1993.

GAR Gardthausen V. Schrift, Unterschriften und Chronrlogie. - Leipzig: V. von Veit und Comp., 1913.

GIN Ginzel F. Handbuch der Mathematischen und Technischen Chronologie. Leipzig, 1914.

GOU Gould S. J. Eight little piggies. - London: Penguin Books, 1994.

HGR Gregoire H. Du nouveau sur l'historie bulgaro-byzantine. Nicetas Pegonites vainqueur du roi bulgare Jean Vladislav. Byzantion, t. XII (1937), 283-291.

HOPF Hopf K. Geschichte Griechenlands im Mittelalter. - Leipzig: Brockhaus, 1868.

IFR Ifrah G. Histoire universelle des chifres. - Paris: Robert Laffont, 1994.

IRE Irecek C. Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel. - Prag: Verlag von F. Tempski, 1877.

JEAN Jean G. Writing. The story of alphabets and scripts. - London: Thames and Hudson, 1994.

JOR Jorga N. Geschichte des Osmanischen Reiches.

NEW Newton I. The Chronology of Ancient Kingdoms Amended. J. Tonson, 1728.

PET Petavius D. Opus de doctrina temporum divisum in partes duas, etc. Lutetiae Parisierum, 1627.

RAC Racki F. Borba juznih slovena za drzavnu neodvisnost. - Београд: Посебна изданьа, книга XXXVII, 1931.

RNEW1 Newton R. The crime of Claudius Ptolemy. -London: The John Hopkins University Press, Baltimore, 1978.

RNEW2 Newton R. Two uses of ancient astronomy. Philos. Trans. of thr Royal Soc. of London. Ser. A. Math. and Phys. Soc. 276 (1974) 99-115.

RNEW3 Newton R. Astronomical evidence concerning non-gravitanional forces in the Earth - Moon system. Astrophys. Space Sci. 1974 16 179-200.

SCA1 Scaliger I. Opus novum de emendatione temporum. Lutetiae, Paris, 1583.

SCA2 Scaliger I. Thesaurum temporum. Paris, 1606.


Иордан Табов: 1: Досье в истории 2: Иван Владислав Шишман 3: Средневековые турки в первом приближении 4: О календарях 5: Хронология Анатолия Фоменко 6: Уроки Отца Паисия 7: Болгария - разоренная и разобщенная 8: Парадоксы в истории 9: Печенеги и персы 10: Анахронизмы 11: Василий, Иоанн и Баязид 12: Шишманы 13: Османская Династия 14: Палеологи 15: Сложные графемы 16: Другие завоеватели 17: Римляне, эллины и македонцы 18: Старые Пеларги BIB: Библиография PIX: Рисунки
 

Каталог ссылок